Seglingsföreskrifter 2020


Seglingsföreskrifter 2020


 


Seglingsföreskrifter


 


Tävling: Öckerö Shorthanded Race


Datum: 19-20 September 2020


 Arrangör: XSS- De Tio Öarnas Segelsällskap


 Gul =markering ändringar


 


 1. Regler

  1. Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR 2017-2020) och med Appendix X avdelning A samt SRS-reglerna.

  2. Rekommenderad säkerhetsnivå är i enlighet med “ISAF Offshore Special Regulations 2010/2011, Category 4 Monohulls/Multihulls. Dock är det ett minimikrav att möta kraven i säkerhetsföreskriften på http://ockeroshorthandedrace.blogspot.se/

  3. Tävlande ska följa SSFs licensbestämmelser för reklam.

  4. Alla båtar skall föra klassflagga tillhandahållna av arrangören på akterstaget. Alla båtar ska också, i enlighet med ISAF Regulation 20, föra ev. reklam vald och tillhandahållen av arrangören i form av två stävdekaler. Båtar med ömtålig skrovsida kan beviljas dispens.

  5. Alternativ bestraffning: KSR: straff med två gippar och två slag gäller (720-sväng)

  6. Tävlingen är öppen för följande SRS-klasser: Båtar med ett SRS-tal, SRS(s), eller SRSv-tal, från 0,800 i grund SRS-tal.

  7. En båt med ett alternativt SRS/SRS (s)SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller SRSv-mätbrevet för kappsegling utan undanvindssegel får anmälas utan sådana segel. Detta ska ha anmälts senast 10 dagar innan start.


  1. Eventuella begränsningar av besättningens storlek i klassbåtars klassregler gäller inte.

  2. En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Detta ändrar KSR 40. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.


  1. Max två besättningsmän ombord. Ett fåtal båtar kan ev. komma att segla med en extra mediaperson ombord. Denne får ej på något sätt hjälpa till med framförande av båten eller serva besättningsmännen på något sätt under själva tävlingen.

  2. Regel 52 gäller ej på denna segling.

  3. Elektronisk utrustning för navigation och kommunikation får användas även om en båts klassregler förbjuder sådan.

  4. Autopilot och instrumentering: Alla typer av elektroniska hjälpmedel är tillåtna inklusive autopilot förutsatt att de Internationella Sjövägsreglerna, kapitel B – Styrnings – och seglingsregler efterlevs.

 1. Villkor för att deltaga.


  1. Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.

  2. Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

  3. Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande segelklubben accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

 1. Besättning och utrustning

  1. En båt eller dess utrustning kan när som helst kontrolleras avseende överensstämmelse med klassregler och seglingsföreskrifter. Tävlingsledningen eller en mätman kan anvisa en båt till en speciell mätplats.

  2. Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från tävlingsledningen.

 2. Information till deltagarna

  1. Information till deltagarna anslås på den officiella anslagstavlan som är belägen vid tävlingsexpeditionen Öckerö Hamnkontor. På lördag efter start flyttas tävlingsexpeditionen till Hamnen i Björkö. På söndag flyttar tävlingsexpeditionen tillbaka till Öckerö efter starten.

  2. Vid målgången vid Björkö/Hönö kommer information att anslås vid dörren till tävlingsexpeditonen.

 3. Signaler visade på land

  1. Signaler visas på land i signalmasten som är belägen utanför XSS klubbstuga vid Hönö Hedens Hamn samt på startplatsen på söndagens start.

 4. Tidsprogram

  1. Registrering fredag den 18/9 mellan kl.19:00 till 21:00 samt den 20/9 mellan kl.07:15 till 08.15 vid hamnkontoret Öckerö Hamn.

   Tider Lördag:
   - Skepparmöte.
   08:30 (Grupp 1) samt 08:45 (Grupp 2 o 3) vid Hamnkontoret Öckerö hamn.
   (PGA COVID -19 får endast en per besättningen deltaga på Skepparmötet)

   - Tid för varningssignal grupp 1 09.50
              Start för grupp 1 kl 10:00
   - Tid för varningssignal grupp 2 10:10
              Start för grupp 2 kl 10:20
   - Tid för varningssignal grupp 3 10:30
              Start för grupp 3 kl 10:40

   Tider Söndag:
   - Registrering skall ske söndag före skepparmötet till seglingsledaren
   - Skepparmöte.
   08:30 (Grupp 1) samt 08:45 (Grupp 2 o 3) på Björkö hamnplan.
   (PGA COVID -19 får endast en per besättningen deltaga på Skepparmötet)


   - Tid för varningssignal grupp 1 09.50
              Start för grupp 1 kl 10:00
   - Tid för varningssignal grupp 2 10:10
              Start för grupp 2 kl 10:20
   - Tid för varningssignal grupp 3 10:30
              Start för grupp 3 kl 10:40

  2. Prisutdelning snarast efter sista båts målgång och efter ev. Protestförhandlingar utanför Hamnkontoret, Öckerö Hamn.
   (PGA COVID -19 får endast en per besättningen deltaga på Prisutdelningen. Vid behov utav fler åtgärder informeras detta på plats)

  3. Ändringar i seglingsföreskrifterna anslås senast 18/9 kl. 19:00

  4. Ändringar i tidsprogrammet anslås senast 18/9 kl. 18.00

 5. Klassflaggor och genomförande

  Klass/start Flagga
  - Startgrupp 1 SRS 1
  - Startgrupp 2 SRS 2
  - Startgrupp 3 SRS 3
  Sammanlagd placering gäller för båda seglingarna.

 6. Kappseglingsområde

  1. Kappseglingarna genomförs på vattnen runt öarna i Öckerö kommun och södra Kungälvs kommun.

 7. Banan

  1. Flera banalternativ med distansbanor finns för vardera seglingsdag. Om seglingsledningen bedömer det olämpligt med utomskärsbanorna pga. vind och vågor kommer inomskärsalternativen att väljas. Vilken av banorna som gäller meddelas på skepparmötet respektive dag. I möjligaste mån kommer Banalternativ 1 att användas, både lördag och söndag.

   Banor inklusive banskisser, se http://ockeroshorthandedrace.blogspot.se/. Eller via www.xss.se och klicka vidare till Öckerö Shorthanded Race. Banor och banskisser kommer att finnas i pappersformat till varje besättning under registreringen.
   Lördagens bana beräknas vara ca 28 NM och söndagens ca 17 NM. Vid prognos om lite vind kan en avkortad/annan bana bli aktuell. Detta meddelas i så fall på rorsmansmötet. Rundningspunkter (observera att banorna kan komma att seglas omvänt håll).
   Seglingsledningen kan innan start anslå en ny bana utöver de nedan.


 8. Märken

  1. Rundningsmärkena är öar och befintliga sjömärken.

 9. Starten

  1. Startlinjen är mellan två bojar alternativt en boj och en orangeflagga på ett startfartyg/land. Startförfarande enligt regel nedan.

  2. Startsystem: Ljudsignal 15 sek före 10 min. Skottet
   10 min. skott+ flagga D samt klassflagga.
   5 min. skott + flagga P
   Startskott + flaggor ner

   Återkallelse: Enskild: ett skott + ljudsignal max. 4 min. +flagga X (finska), tills
   båt återvänt till startsidan (10 % tidstillägg om så ej sker).

   Allmän: 2 skott + flagga AP ”Första likhetstecken”. Omstart 10 min. senare med 5-minutersskott och startskott enligt ordinarie startsystem.
   Skärpt startregel vid allmän omstart.

  3. En båt som inte startar inom 30 minuter efter sin startsignal räknas inte som startande (DNS). Det är ett avsteg från KSR A4.

  4. Icke startande båtar skall hålla undan för startande båtar och befinna sig väl bakom Startlinjen och hålla undan för startande båtar.


 1. Straff

  1. 720 graders sväng gäller. Domare finns i den blå dommarbåten med flagga. Domaren kan om denne upptäcker felaktigheter döma till straff (720 straff).

  2. Båtar som vid startsignal/starttid är på bansidan av startlinjen och inte återvänder för att starta rätt får ett tidstillägg på 10 % på den seglade tiden.

 2. Tidsbegränsning
  Målet är öppet till 19:00 lördagen och till 17.00 söndagen för respektive dags segling.

 3. Mållinje/Målgång

  1. Startlinje: Lördag: En tänkt linje mellan två (orange/röd/gul) bojar öster om XSS klubbstuga, Hönö Hedens hamn.
   Söndag: En tänkt linje mellan en (orange/röd/gul) boj och flagga på land utanför Seaside/Björkö. Samma område som starten på söndagen.

  2. Mållinje: Lördag: Mellan (orange/röd/gul) flagga på land och orange boj nordväst om Björkö Hamn.
   Söndag: mellan (orange/röd/gul) boj och orangeflagga på land vid Hönö Hedens hamn
   alternativt en tänkt linje mellan två (orange/röd/gul) bojar utanför Öckerö hamnpir.

 4. Protester och ansökningar om gottgörelse

  1. Protester ska lämnas in till tävlingsexpeditionen före protesttidens utgång. Protesttiden är 30 minuter och börjar då de tävlande har fått rimlig tid att segla in från banan. Protesttidens utgång anslås på anslagstavlan. Protestflagga, flagga B, skall föras vid passering av mållinjen och seglingsledningen skall uppmärksammas om denna. Protestblankett skall fyllas i av den protesterande parten.

  2. Kallelse till protestförhandling, med tid och plats för förhandlingen, sker på anslagstavlan vid tävlingsexpeditionen på Björkö (lördag), Öckerö Hamnkontor (söndag) alternativt per telefon/SMS under kommande dygn. Ange därför ett mobilnummer på protestblanketten

  3. Information enligt KSR 61.1b om protester från kappseglingskommittén eller protestkommittén sker genom anslag.

 5. Säkerhet

  1. En båt som startar men utgår och en båt som inte kommer till start ska underrätta tävlingsledningen (seglingsledare) om det så snart som möjligt på SMS numret angivet i nedan. Skicka meddeladet enligt följande, startnummer, AVB (avbryter) och orsak.
   Exempel: 31 AVB bomhaveri

  2. En båt som kappseglar ska vara utrustad på ett sådant sätt att kortare havsegling kan genomföras utan att äventyra deltagarnas säkerhet. Det är upp till skepparen på varje båt att se till att denna punkt efterlevs.

  3. De tävlande är rekommenderade att använda VHF kanal 68 som kommunikations kanal mellan båtarna, om så önskas.
   Telefon nummer Seglingsledare 076 038 28 80
   Telefon nummer till sjöräddningen: SSRS Rörö 0705 80 81 45

 6. Rorsmansförklaring

  1. Rorsmansförklaring skall föras under resan och lämnas in till regattaexpeditionen efter Målgång.

  2. Motor får användas enbart för att komma loss från en ev. grundstötning, eller vid hjälp av annan båt/besättning i behov av hjälp. Om motorn har använts skall tiden noteras och lämnas i en rorsmansförklaring.


 Datum: 2020-08-21