Seglingsföreskrifter 2019

Seglingsföreskrifter
Tävling: Öckerö Shorthanded Race
Datum: 21-22 September 2019
Arrangör: XSS- De Tio Öarnas Segelsällskap
Gul =markering ändringar
1. Regler


1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i
Kappseglingsreglerna (KSR 2017-2020) och med Appendix X avdelning A samt SRS-reglerna.


1.2 Rekommenderad säkerhetsnivå är i enlighet med “ISAF Offshore Special Regulations
2010/2011, Category 4 Monohulls/Multihulls. Dock är det ett minimikrav att möta
kraven i säkerhetsföreskriften på http://ockeroshorthandedrace.blogspot.se/


1.3 Tävlande ska följa SSFs licensbestämmelser för reklam.


1.4 Alla båtar skall föra nummerdekaler tillhandahållna av arrangören på vardera sida av
stäven. Alla båtar ska också, i enlighet med ISAF Regulation 20, föra ev. reklam vald
och tillhandahållen av arrangören i form av två stävdekaler. Båtar med ömtålig
skrovsida kan beviljas dispens.


1.5 Alternativ bestraffning: KSR: straff med två gippar och två slag gäller (720-sväng)


1.6 Tävlingen är öppen för följande SRS-klasser:
Båtar med ett SRS-tal, SRS(s), eller SRSv-tal, från 0,800 i grund SRS-tal.


1.7 En båt med ett alternativt SRS/SRS (s)SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller
SRSv-mätbrevet för kappsegling utan undanvindssegel får anmälas utan sådana segel.
Detta ska ha anmälts senast 10 dagar innan start.


1.9 Eventuella begränsningar av besättningens storlek i klassbåtars klassregler gäller inte.


1.10 En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln
gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller
när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Detta ändrar KSR 40.
Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. En båt som bryter mot den
här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.


1.12 Max två besättningsmän ombord. Ett fåtal båtar kan ev. komma att segla med en extra
mediaperson ombord. Denne får ej på något sätt hjälpa till med framförande av båten
eller serva besättningsmännen på något sätt under själva tävlingen.1.13 Regel 52 gäller ej på denna segling.


1.14 Elektronisk utrustning för navigation och kommunikation får användas även om en
båts klassregler förbjuder sådan.


1.15 Autopilot och instrumentering: Alla typer av elektroniska hjälpmedel är tillåtna
inklusive autopilot förutsatt att de Internationella Sjövägsreglerna, kapitel B –
Styrnings – och seglingsregler efterlevs.


2. Villkor för att deltaga.


2.1 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten
till sin nationella myndighet.


2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.


2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den
arrangerande segelklubben accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som
någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.


3. Besättning och utrustning


3.1 En båt eller dess utrustning kan när som helst kontrolleras avseende
överensstämmelse med klassregler och seglingsföreskrifter. Tävlingsledningen eller en
mätman kan anvisa en båt till en speciell mätplats.


3.2 Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från
tävlingsledningen.


4. Information till deltagarna


4.1 Information till deltagarna anslås på den officiella anslagstavlan som är belägen vid
tävlingsexpeditionen Öckerö Hamnkontor. På lördag efter start flyttas
tävlingsexpeditionen till Hamnen i Björkö. På söndag flyttar tävlingsexpeditionen
tillbaka till Öckerö efter starten.


4.2 Vid målgången vid Björkö/Hönö kommer information att anslås vid dörren till
tävlingsexpeditonen.


5. Signaler visade på land


5.1 Signaler visas på land i signalmasten som är belägen utanför XSS klubbstuga vid
Hönö Hedens Hamn samt på startplatsen på söndagens start.6. Tidsprogram


6.1 Registrering fredag den 20/9 mellan kl.19:00 till 21:00 samt den 21/9 mellan kl.07:30
till 08.30 vid hamnkontoret Öckerö Hamn.
Tider Lördag:
•Skepparmöte. 08.45 vid Hamnkontoret Öckerö hamn.
•Tid för varningssignal grupp 1 09.50
Start för grupp 1 kl 10:00
•Tid för varningssignal grupp 2 10:10
Start för grupp 2 kl 10:20
•Tid för varningssignal grupp 3 10:30
Start för grupp 3 kl 10:40
Tider Söndag:
Registrering skall ske söndag före skepparmötet till seglingsledaren
Skepparmöte. 08.45 vid Björkö båtsällskaps klubblokal.
•Tid för varningssignal grupp 1 09.50
Start för grupp 1 kl 10:00
•Tid för varningssignal grupp 2 10:10
Start för grupp 2 kl 10:20
•Tid för varningssignal grupp 3 10:30
Start för grupp 3 kl 10:40


6.2 Prisutdelning snarast efter sista båts målgång och efter ev. protestförhandlingar.


6.3 Ändringar i seglingsföreskrifterna anslås senast 20/9 kl. 19:00


6.4 Ändringar i tidsprogrammet anslås senast 20/9 kl. 18.00


7. Klassflaggor och genomförande
Klass/start Flagga
•Startgrupp 1 SRS 1
•Startgrupp 2 SRS 2
•Startgrupp 3 SRS 3
Sammanlagd placering gäller för båda seglingarna.


8. Kappseglingsområde


8.1 Kappseglingarna genomförs på vattnen runt öarna i Öckerö kommun och södra
Kungälvs kommun.9. Banan


9.1 Flera banalternativ med distansbanor finns för vardera seglingsdag. Om
tävlingsledningen bedömer det olämpligt med utomskärsbanorna pga. vind och vågor
kommer inomskärsalternativen att väljas.
Vilken av banorna som gäller meddelas på skepparmötet respektive dag. I möjligaste
mån kommer Banalternativ 1 att användas, både lördag och söndag.
Banskisser, se http://ockeroshorthandedrace.blogspot.se/. Eller via www.xss.se och
klicka vidare till Öckerö Shorthanded Race.
Lördagens bana beräknas vara ca 28 NM och söndagens ca 17 NM. Vid prognos om
lite vind kan en avkortad/annan bana bli aktuell. Detta meddelas i så fall på rorsmansmötet.
Rundningspunkter (observera att banorna kan komma att seglas omvänt håll).
Tävlingsledningen kan innan start anslå en ny bana utöver de nedan.
Lördag alt 1.
Start utanför Hönö Heden
O Buskär N 57.38.307 E 11.40.974
S Trubaduren N 57.35.684 E 11.37.967
V Vinga Västra angöring N 57.38.866 E 11.33.370
V St Pölsan N 57.46.497 E 11.31.377
N Sydprick söder om Sälö N 57.48.756 E 11.37.582
Mål utanför Björkö Hamn
Lördag alt 2.
Start utanför Hönö Heden
V Rossbådan N 57.40.869 E 11.40.874
O Rödskär, Ostprick N 57.40.973 E 11.42.460
O Gallskärsbådan (grön prick) N 57.45.644 E 11.42.914
N Grön prick Norr Brandholmen N 57.52.003 E 11.38.617
N. Ängholmen
N Högö(sundet mellan Långö och Högö skall passeras)
Mål utanför Björkö hamn
Lördag alt 3.
Start utanför Hönö Heden
SB rundning Movholmen N 57.46.314 E 11.38.58
BB rundning Ostindiebådarna N 57.46.258 E 11.45.28
SB rundning Grön prick N Rammen N 57.47.421 E 11.38.24
BB rundning Grön prick Norr Brandholmen N 57.52.003 E 11.38.62
Söndag alt 1.
Start Långesand
N Stora Oset N 57.44.764 E 11.36.575
V Vinga Västra angöring N 57.38.866 E 11.33.370
S Vitten N 57.38.127 E 11.37.245
S Buskärsbådan N 57.38.785 E 11.40.521
Mål utanför Hönö Hedens hamn
Söndag alt 2.
Start Långesand

V Rossbådan N 57.40.869 E 11.40.874
O Rödskär, Ostprick N 57.40.973 E 11.42.460
O Gallskärsbådan (grön prick) N 57.45.644 E 11.42.914
N Grön prick Syd Makrillen N 57.48.239 E 11.40.705
V Måvholmen
Mål utanför Hönö Hedens hamn
OBS! Koordinaterna är tagna ur Eniro. Därför bör man inte använda dessa för
navigation


10. Märken


10.1 Rundningsmärkena är öar och befintliga sjömärken.


11. Starten


11.1 Startlinjen är mellan två bojar alternativt en boj och en orangeflagga på ett
startfartyg/land. Startförfarande enligt regel nedan.


11.2 Startsystem: Ljudsignal 15 sek före 10 min. skottet


10 min. skott+ flagga D samt klassflagga.
5 min. skott + flagga P
Startskott + flaggor ner
Återkallelse: Enskild: ett skott + ljudsignal max. 4 min. +flagga X (finska), tills
båt återvänt till startsidan (10 % tidstillägg om så ej sker).
Allmän: 2 skott + flagga AP ”Första likhetstecken”. Omstart 10
min. senare med 5-minutersskott och startskott enligt ordinarie
startsystem.
Skärpt startregel vid allmän omstart.


11.3 En båt som inte startar inom 30 minuter efter sin startsignal räknas inte som startande
(DNS). Det är ett avsteg från KSR A4.


11.4 Icke startande båtar skall hålla undan för startande båtar och befinna sig väl bakom
Startlinjen och hålla undan för startande båtar.


13. Straff


13.1 720 graders sväng gäller.
Domare finns i den blå dommarbåten med flagga. Domaren kan om denne
upptäcker felaktigheter döma till straff (720 straff).


13.2 Båtar som vid startsignal/starttid är på bansidan av startlinjen och inte
återvänder för att starta rätt får ett tidstillägg på 10 % på den seglade tiden.


14. Tidsbegränsning

Målet är öppet till 19:00 lördagen den 23/9-2014 och till 17.00 söndagen den 24/9-
2016 för respektive dags segling.


15. Mållinje/Målgång


15.1 Startlinje:
Lördag: En tänkt linje mellan två (orange/röd/gul) bojar öster om XSS klubbstuga,
Hönö Hedens hamn.
Söndag: En tänkt linje mellan en (orange/röd/gul) boj och flagga på land utanför
Seaside/Björkö. Samma område som starten på söndagen.


15.2 Mållinje:
Lördag: Mellan (orange/röd/gul) flagga på land och orange boj nordväst om Björkö
Hamn.
Söndag: mellan (orange/röd/gul) boj och orangeflagga på land vid Hönö Hedens
hamn.


16. Protester och ansökningar om gottgörelse


16.1 Protester ska lämnas in till tävlingsexpeditionen före protesttidens utgång. Protesttiden
är 30 minuter och börjar då de tävlande har fått rimlig tid att segla in från banan.
Protesttidens utgång anslås på anslagstavlan.
Protestflagga, flagga B, skall föras vid passering av mållinjen och seglingsledningen
skall uppmärksammas om denna.

Protestblankett skall fyllas i av den protesterande parten.


16.2 Kallelse till protestförhandling, med tid och plats för förhandlingen, sker på
anslagstavlan vid tävlingsexpeditionen på Björkö (lördag), Öckerö Hamnkontor
(söndag) alternativt per telefon/SMS under kommande dygn. Ange därför ett mobil
nummer på protestblanketten


16.3 Information enligt KSR 61.1b om protester från kappseglingskommittén eller
protestkommittén sker genom anslag.


17 Säkerhet


17.1 En båt som startar men utgår och en båt som inte kommer till start ska underrätta
tävlingsledningen (seglingsledare) om det så snart som möjligt på SMS numret angivet
i nedan. Skicka meddeladet enligt följande, startnummer, AVB (avbryter) och orsak.
Exempel: 31 AVB bomhaveri


17.2 En båt som kappseglar ska vara utrustad på ett sådant sätt att kortare havsegling kan
genomföras utan att äventyra deltagarnas säkerhet. Det är upp till skepparen på varje
båt att se till att denna punkt efterlevs.


17.3 De tävlande är rekommenderade att använda VHF kanal 68 som kommunikations
kanal mellan båtarna, om så önskas.
Telefon nummer Seglingsledare 076 038 28 80
Telefon nummer till sjöräddningen: SSRS Rörö 0705 80 81 45


18 Rorsmansförklaring


18.1 Rorsmansförklaring skall föras under resan och lämnas in till regattaexpeditionen efter
Målgång.


18.2 Motor får användas enbart för att komma loss från en ev. grundstötning, eller vid hjälp
av annan båt/besättning i behov av hjälp. Om motorn har använts skall tiden noteras
och lämnas i en rorsmansförklaring.
Datum: 2019-03-25